Obchodní podmínky pro naši spolupráci

Jsem Pavel Cahlík a podnikám pod společností cahlik.info s.r.o., se sídlem Záhřebská 2479/39, Žabovřesky, Brno, IČ 292 79 275, která je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 70500.

Mé kontaktní údaje jsou:

e-mail:                    pavel(zavináč)jsemnaznacky.cz

telefonní číslo:         + 420 608 069 027

Díky za důvěru v mou práci. Ať už poptáte jakékoliv služby z mého portfolia, budou se naše smluvní vztahy řídit těmito obchodními podmínkami, pokud nepodepíšeme zvláštní smlouvu.

Své služby poskytuji v rámci B2B, tedy firmám a dalším profesionálům.

 1. JAK BUDEME SPOLUPRACOVAT
  1. Na mém webu najdete portfolio mých služeb. Pokud máte o spolupráci zájem, napište mi na pavel@jsemnaznacky.cz, domluvíme se na dalším postupu. Pokud se individuálně nedomluvíme jinak, platí pro další spolupráci následující kroky.
  2. Domluvíme se, jaké služby, v jakém rozsahu a na jaký projekt potřebujete. Pokud to bude potřeba, potkáme se (na online nebo offline schůzce) a probereme, jak by naše spolupráce měla vypadat. Tato úvodní schůzka je zdarma. Na jejím základě vám vypracuji a pošlu nabídku.
  3. Pokud v nabídce nebude jiné datum, je platná 10 dní od jejího zaslání. Pokud ji přijmete ve stanovené době, máme uzavřenou smlouvu.
  4. Po datu platnosti nabídky nejsou uvedené termíny a cena závazné. Pokud nabídku přijmete po stanoveném termínu a já vám nedám o změně ceny nebo termínu vědět do 7 dnů od vaší reakce, máme uzavřenou smlouvu.
  5. Po uzavření smlouvy vám mohu vystavit zálohovou fakturu až do výše 100 % odměny za zakázku. Pokud na zálohové faktuře neuvádím jinou splatnost, je faktura splatná do 7 dnů od vystavení.
  6. Na zakázce nemám povinnost začít pracovat, dokud není záloha uhrazena – tzn. dokud peníze nejsou připsané na uvedeném účtu. V takovém případě nejsem v tzv. prodlení.
  7. Prosím, mějte na paměti, že v případě, že zálohu neuhradíte včas, nejsem z důvodu alokovaných kapacit vázaný slíbenými termíny. Zakázku se ale budu snažit odbavit co nejdříve, vždy v závislosti na mých aktuálních kapacitách.
  8. Pokud se během naší spolupráce objeví nové věci, které jsme do původní nabídky nezahrnuli a práci na nich si oboustranně neschválili, dám vám o tom dopředu vědět a řeknu vám, s jakým navýšením odměny je potřeba počítat. Pokud nebudete s navýšením souhlasit, poskytnu vám služby bez těchto víceprací.
  9. K mé práci budu občas potřebovat i vaši pomocnou ruku. Pokud vás požádám o informaci, podklady nebo rozhodnutí, platí pro jejich dodání termín, který si domluvíme. Pokud jsme si termín neurčili, jsou to 3 dny od mé žádosti. V případě, že tuto lhůtu nedodržíte, nejsem (s ohledem na mou kapacitu a další klienty) vázaný navazujícími termíny plnění. Navazující služby ale poskytnu co nejdříve, v závislosti na aktuální kapacitě.
  10. Stejně tak k mé práci mohu využívat „AI nástroje“ jako například ChatGPT, Dall e2 apod. Vaše data do těchto nástrojů vždy zadávám v anonymizované formě. Používání těchto nástrojů můžete odmítnout. Stanovíme pak společně změnu odměny.  
 2. RUŠENÍ KONZULTACÍ, SCHŮZEK NEBO WORKSHOPŮ
  1. Může se stát, že jednou objednanou konzultaci, schůzku nebo workshop musíte zrušit. Ozvěte se mi, vyřešíme to individuálně. Pokud bychom se ale nedohodli jinak, budou platit tato pravidla.
  2. V případě zrušení konzultace nebo schůzky:
  3. do 5 dnů (včetně) před dohodnutou konzultací si neúčtuji nic;
  4. od 5 dnů do 24 hodin (včetně) před konzultací si účtuji 50 % odměny;
  5. méně než 24 hodin před konáním schůzky či konzultace si účtuji 100 % odměny, a to z důvodu rezervované kapacity a přípravy podkladů.
  6. V případě zrušení workshopu:
  7. do 14 dnů (včetně) před dohodnutým termínem si neúčtuji nic;
  8. od 14 dnů do 5 dnů (včetně) před dohodnutým termínem si účtuji 50 % odměny;
  9. méně než 5 dnů před dohodnutým termínem si účtuji 100 % odměny, a to z důvodu rezervované kapacity a přípravy podkladů.
  10. Pokud jsme si dohodli offline událost (schůzku, školení aj.), můžeme ji v případě potřeby kohokoliv z nás, například z důvodu nemoci nebo jiné tzv. vyšší moci, přehodit do online prostředí.
 3. ODMĚNA
  1. Na typu odměny a její výši se domluvíme individuálně, v zaslané nabídce.
  2. Většinou pracuji s těmito možnými způsoby jejího stanovení: fixní částka, hodinová odměna nebo odhad.
  3. Pokud jsme se dohodli na hodinové odměně, účtuji poskytované služby nejméně po půlhodinách.
  4. Cena nezahrnuje hotové náklady, tedy například náklady na zakoupení fontu, fotek, přístupy do nástrojů, výzkumy a další.
  5. Na začátku spolupráce mohu vystavit zálohovou fakturu (článek 1 těchto podmínek). Pokud jsem zálohovou fakturu nevystavil do výše 100 %, mohu v průběhu spolupráce vystavit další zálohovou fakturu, do výše zbytku odměny.
  6. Pokud na daňovém dokladu neuvádím něco jiného, je splatnost faktur 10 dnů od vystavení.
  7. Daňový doklad vám zašlu v elektronické podobě na vaši e-mailovou adresu.
  8. Jsem plátcem DPH.
 4. REKLAMACE MÝCH SLUŽEB
  1. Vždy se snažím odvádět služby maximálně kvalitně a vám na míru. Může se ale stát, že vám předaná práce „nebude sedět“. V takovém případě mě, prosím, kontaktuje na e-mailu pavel(zavináč)jsemnaznacky.cz.
  2. Napište mi, v čem vadu vidíte a jak si přejete, abych reklamaci vyřešil.
  3. Reklamace se bude řídit právními předpisy, hlavně občanským zákoníkem.
  4. Vždy se vám ozvu co nejdříve s návrhem řešení.
  5. Poprosím o pochopení, že za vadu považujeme jen objektivně nesprávně poskytnutou službu. To znamená, že jsem nesplnil objektivní parametry vašeho zadání. Důvodem k reklamaci není to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání. V takovém případě se budu snažit situaci vyřešit, bude se však jednat o placené vícepráce, na které se vztahuje má hodinová sazba.
  6. Dále si dovolím upozornit, že neposkytuji služby z oblasti právního poradenství. Nenesu tedy odpovědnost za případné právní spory zejména v oblasti ochranných známek.
 5. VÝSTUPY A AUTORSKÁ PRÁVA (LICENCE)
  1. Mé výstupy vám dodám domluveným způsobem. Pokud jsme se nedohodli, tak obvyklými komunikačními cestami jako je e-mail, případně projektový SW, cloud aj.
  2. Pokud se nedomluvíme na konkrétním formátu výstupů, odevzdám je tak, jak je pro danou oblast spolupráce obvyklé. Bez předchozí dohody nejsou zdrojové soubory v ceně zakázky.
  3. Mé výstupy můžete používat v online i offline podobě. Pokud se ale nedomluvíme jinak, bez mého souhlasu je nesmíte upravovat nebo spojovat s jinými díly. Texty můžete nechat přeložit do jiných jazyků.
  4. Právo k použití vám dávám na celou dobu trvání autorských práv, bez množstevního omezení. Ohledně územního použití se domluvíme, pokud si ale neřekneme jinak, platí licence pro území Evropské unie.
  5. Výstupy nemáte povinnost použít, stejně tak není zapotřebí uvádět mé jméno jako autora.
  6. Pokud budete chtít můj text nebo jeho část registrovat jako ochrannou známku a neplyne to ze samotné zakázky, je k tomu potřeba můj souhlas. V takovém případě mě, prosím, kontaktujte a domluvíme se na dalších podmínkách.
  7. Podmínkou pro licenci a svolení v této šíři je úplná úhrada daného výstupu. Do doby jeho plné úhrady nemáte právo výstup použít.
 6. KONFERENCE A JINÉ AKCE PRO VEŘEJNOST
 • Pokud se hlásíte na konferenci nebo jinou veřejnou akci, budou se na ni vztahovat pravidla podle tohoto článku.
 • Účast na akci si můžete objednat prostřednictvím přihlášky na webových stránkách anebo se s vámi můžu po vaší poptávce domluvit na přihlášení prostřednictvím e-mailu.
 • Přijetí přihlášky vám potvrdím na vámi vyplněný e-mail. Jakmile účast potvrdím, máte místo jisté!
 • Akci můžete objednat i pro více osob.
 • Po úspěšném přihlášení vám pošlu zálohovou fakturu. Prosím o pochopení, že pokud ji neuhradíte ve stanoveném termínu (a pokud na dokladu není termín uvedený, tak do 5 dnů od vystavení), vaše rezervace místa propadá a na akci vás nemusím pustit.
 • Pokud se rozhodnete svou účast zrušit, napište mi na e-mail pavel(zavináč)jsemnaznacky.cz nebo zavolejte na číslo 608 069 027.
 • U některých akcí můžete vstupenku rovnou koupit přes platební bránu. V takovém případě je cena splatná dopředu.
 • Ceny vstupenek jsou uvedené bez DPH.
 • Storno poplatky za zrušení účasti jsou následující:
 • do 4 týdnů (včetně) před konáním akce vám vrátím 100 % ceny;
 • do 2 týdnů (včetně) před konáním akce vám vrátím 50 % ceny;
 • méně než 14 dní před konáním akce je storno poplatek ve výši 100 % jeho ceny, tedy vrácena nebude žádná částka.
 • V případě zrušení účasti vám vrátím cenu sníženou o příslušný storno poplatek do 14 kalendářních dní od potvrzení, že jsem přijal informaci o zrušení. Nezapomeňte mi napsat také číslu účtu, na který mám částku poslat.
 • Ve výjimečných případech mohu změnit termín nebo místo konání akce. Pokud k tomu dojde, kontaktuji vás na e-mail. Pokud vám nové místo nebo termín nebude vyhovovat, vrátím vám zaplacenou cenu.
 • V případě událostí, které brání konání akce offline (například nemoc, epidemie, jiná tzv. vyšší moc), mohu akci realizovat v online formátu. Stejně tak může dojít k drobným změnám v programu. V takovém případě se cena ani podmínky účasti a spolupráce nemění. Tato změna není považovaná za změnu místa konání akce.
 • Veškeré materiály, které na akci nebo během programu obdržíte, jsou určené k osobnímu studiu a použití. Pokud byste materiály používali jinak, došlo by k porušení autorských práv.

ZÁVĚREM

  1. Naše vztahy se řídí českým právem. Pro rozhodování případných sporů jsou příslušné české soudy.
  2. Obchodní podmínky mohu měnit nebo doplňovat. Zakázka, kterou jsme uzavřeli podle předchozího znění, se i nadále řídí předchozím zněním obchodních podmínek.

V Praze, dne 23. 10. 2023