Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se týkají prodeje kurzů, školení a akcí pořádaných Pavlem Cahlíkem podnikajícím jako cahlik.info s.r.o. Záhřebská 2479/39, 61600 Brno, IČ: 29279275, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 70500.,  dále jen „Poskytovatel nebo Organizátorl“, klientovi, dále jen „Klient nebo Účastník“.

Speciální podmínky pro konzultační služby v oblasti brand buildingu

 1. Účel a rozsah služby: Poskytuji konzultační služby v oblasti brand buildingu a marketingové strategie (dále jen „Služba“). Mým cílem je poskytovat rady a doporučení pro zlepšení vaší značky a podnikání.

 2. Odpovědnost: 2.1. Budu se snažit poskytovat kvalitní služby, nicméně nenesu žádnou záruku ohledně výsledků dosažených v rámci mé služby. 2.2. Nesu žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, náklady, škody, ztrátu zisku nebo jiné nepříznivé důsledky vyplývající z vašeho užívání či neschopnosti využít Služby.

 3. Zřeknutí se odpovědnosti: 3.1. S výjimkou úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti se výslovně zříkám veškeré odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním mé Služby. 3.2. Vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami se zříkáte práva vznést žalobu nebo nárok na náhradu škody proti mně za jakékoli nároky spojené s používáním Služby.

Speciální podmínky pro eventy a akce

 

 1. Ceny vstupenek: Ceny vstupenek jsou uvedeny bez DPH (21 %).
 2. Platba: Platba za vstupenky je možná pomocí platební karty a proformo faktury – na vyžádání.
 3. Stornování a změny: Vstupenky nelze stornovat ani vrátit méně než 5 kalendářních dnů před začátkem akce. Pokud se nemůžete zúčastnit a přijdete na to v období oněch 5 dnů před začátkem akce, dejte nám to prosím vědět.

V případě reklamace, stornování nebo jiné změny se obraťte na pavel@jsemnaznacky.cz . Zkusíme najít řešení. Pokud dojde ke změně termínu nebo místa konání akce, budeme Vás o tom informovat a nabídneme Vám možnost výměny vstupenky za jinou akci nebo vrácení peněz.

 1. Vstupenky a bezpečnost: Každá vstupenka je platná pouze pro jednoho návštěvníka a nelze ji použít znovu. Vstupenka je vázaná na jméno účastníka. Je nutné si vstupenku před zahájením akce uložit v elektronické podobě na svůj mobilní telefon.
 2. Změny programu: Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu a účinkujících bez předchozího upozornění.
 3. Zodpovědnost: Organizátor nenese odpovědnost za škody nebo ztráty, které vzniknou během akce. Návštěvníci akce jsou povinni dodržovat pravidla a pokyny organizátorů.
 4. Ochrana osobních údajů: Vaše osobní údaje budou využity k účelům spojeným s nákupem a realizací vstupenek a budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Vaše jméno, příjemní a e-mailová adresa mohou být využity i společnosti cahlik.info pro nabídku služeb a jiného kontaktování.

Speciální podmínky pro celodenní školení

1. Popis služby

Poskytovatel poskytuje kurzy a školení v různých délkách zaměřený běžně nikoliv však výlučně na budování značek. Kurzy jsou určeny pro široké spektrum účastníků a konají se zpravidla od 9:00 do 16:30 vč. hodinové pauzy na oběd. Podrobný popis obsahu, dat konání a míst konání kurzů je uveden na webových stránkách Poskytovatele.

2. Cena a platba: Cena za účast na kurzu je stanovena individuálně pro každý kurz, zpravidla však následovně: 

 • 4990 Kč bez DPH při pořízení do tří týdnů od začátku kurzu
 • 5690 Kč bez DPH po uplynutí třítýdenní lhůty nebo při nákupu na místě

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Platba může být provedena bankovním převodem na účet Poskytovatele (v tom přpadě je pro přiznání zvýhodněné ceny dodržet termín připsání platby do tří týdnů od začátku kurzu a termín splatnosti faktury) nebo platební kartou přes platební bránu, kterou si Poskytovatel pronajímá.

3. Zrušení kurzu: Klient má právo zrušit účast na celodenním kurzu. Zrušení musí být provedeno e-mailem a musí být doručeno Poskytovateli nejpozději 5 kalendářních dnů před datem konání kurzu. V případě zrušení v této lhůtě má Klient nárok na vrácení 100% zaplacené částky. Pokud Klient zruší účast na kurzu později než 5 kalendářních dnů před datem konání, Poskytovatel vrátí celou uhrazenou částku zpět Klientovi.

4. Odpovědnost: Poskytovatel se zavazuje k tomu, že kurz bude probíhat v souladu s popisem a termínem uvedeným na webových stránkách Poskytovatele. Kurz poskytne potřebné znalosti a nástroje, které mohou pomoci Klientovi v budování značky. Poskytovatel však nezaručuje žádné konkrétní výsledky po absolvování kurzu a nenese odpovědnost za následné aplikace postupů a metod, které jsou prezentovány během kurzu. Klient bere na vědomí, že úspěch budování značky může být ovlivněn mnoha faktory mimo kontrolu Poskytovatele.

5. Ochrana osobních údajů: Poskytovatel se zavazuje k ochraně osobních údajů Klienta v souladu se zákony platnými v oblasti ochrany osobních údajů a dle jeho podmínek.

 

Závěrečná ustanovení: Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od data jejich zveřejnění na tomto webu a jsou součástí každého nákupu. Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění

Tyto obchodní podmínky spolu s případnou dohodou o poskytování služeb představují celý smluvní vztah mezi mnou a vámi, a nahrazují všechny předchozí ústní či písemné dohody.